Nalor

Dijagnoza i lečenje raka

Kada se postavi sumnja na malignu bolest neophodno je sprovesti odredjene dijagnostičke procedure koje su različite I zavise od lokalizacije bolesti.

Cilj sprovodjenja dijagnostičkih procedura je odredjivanje stadijuma bolesti u kome se započinje lečenje pacijenta.

Najčešće dijagnostičke procedure koje se koriste u cilju utvrdjivanja stadijuma bolesti su:

Lečenje je različito u različitim stadijumima bolesti.

Maligna bolest se najčešće klasifikuje u IV stadijuma.

I stadijum bolesti je bolest koja je lokalizovana samo na organu na kome je nastala.

II stadijum bolesti je stadijum lokoregionalne bolesti, a to znači da je bolest lokalizovana na organ na kome je nastala aali se proširila I na lokalne limfne žlezde.

III stadijum bolesti predstavlja stadijum lokoregionalno proširene bolesti.To je stadijum kada je bolest uznapredovala lokalno, na mestu gde je nastala I/ili u regionalnim limfnim čvorovima ali još uvek nije dala udaljenje metastaze.

IV stadijum bolesti je stadijum kada se bolest raširila i na udaljenje organe.