Nalor

Ostvarivanje prava na bolovanje pacijenta lečenog od maligne bolesti koji je u radnom odnosu

Sprečenost za rad osiguranika nastupa danom kada izabrani lekar ustanovi da osiguranik nije sposoban za obavljanje svog rada zbog bolesti.
Pravo na naknadu zarade pripada od prvog dana sprečenosti za rad i za sve vreme njenog trajanja, ali samo za vreme trajanja radnog odnosa za koje bi osiguranik primao zaradu.
Osnov za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.
Zaradu čini osnovna zarada zaposlenog i uvećana zarada po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu.
Visina naknada zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i iz sredstava poslodavaca 65% od osnova za naknadu zarade.
Naknadu zarade za slučajeve privremene sprečenosti za rad za prvih 30 dana sprečenosti za rad obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond, odnosno matična filijala.
O pravu na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad rešava poslodavac, ako se naknada zarade isplaćuje na teret poslodavca, a matična filijala, ako se naknada isplaćuje na teret te filijale.

Naknada zarade isplaćuje se na osnovu:

pravni savetnik društva za borbu protiv raka Sombor
Jagoda Drljača