Nalor

Ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite

Naknada troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite obezbeđuje se osiguranim licima, kao i pratiocu osiguranog lica, u slučaju upućivanja u zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale, ako je zdravstvena ustanova udaljena najmanje 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja, u skladu sa odredbama ovog zakona.
Naknada troškova prevoza pripada osiguranom licu kada je od izabranog lekara, zdravstvene ustanove ili nadležne lekarske komisije upućen ili pozvan u drugo mesto van područja matične filijale u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite ili radi ocene privremene sprečenosti za rad.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, osiguranom licu upućenom na hemodijalizu, kao i na hemio i radio terapiju, van mesta prebivališta u drugo mesto na području matične filijale, pripada naknada troškova prevoza na osnovu mišljenja lekarske komisije.
Osigurana lica imaju pravo na naknadu troškova prevoza prema najkraćoj relaciji u visini cene koštanja karte autobusa ili drugog razreda voza.
Izuzetno uzimajući u obzir prirodu oboljenja ili povrede, naknada troškova prevoza pripada i za druga sredstva javnog saobraćaja ako je takav prevoz neophodan.
Ako osigurano lice po drugim propisima ima pravo na besplatan prevoz, ne pripada mu naknada troškova prevoza, a ako ima pravo na prevoz sa popustom, pripada mu deo naknade troškova prevoza u visini razlike do pune cene koštanja prevoza.
O pravu na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite rešava matična filijala.

Naknada troškova prevoza isplaćuje se na osnovu podnetih dokaza:

Izuzetno u slučaju da potvrda o potrebi putovanja nije overena pečatom zdravstvene ustanove, potpisom i faksimilom lekara, dokazi za isplatu naknade troškova prevoza jesu:

Osigurana lica upućena na hemoterapiju u zdravstvenu ustanovu na području matične filijale ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza i kada su u istu ustanovu upućeni na kontrolne preglede u vezi sa sprovođenjem hemoterapije

Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje su predsednik društva za borbu protiv raka Sombor i Nacionalne asocijacije lečenih od raka uputili pitanje da li osigurana lica ostvaruju naknadu troškova i za dane kada dolaze na kontrolne preglede koji su uslov za primenu narednog ciklusa hemoterapije.
Lica upućena na hemoterapiju najmanje jedanput, a ponekad i više puta, između dva ciklusa hemoterapije moraju da se jave u ambulantu zdravstvene ustanove u kojoj se primenjuje hemoterapija radi kontrole krvne slike i pregleda lekara specijaliste onkologa, koji potom sprovodi dalju hemoterapiju. Analize krvne slike kojima se proverava delovanje hemoterapije su sastavni deo lečenja hemoterapijom. U tom smislu lekar onkolog na otpusnoj listi, odnosno na izveštaju iz dnevne bolnice, navodi period i vrstu analiza krvne slike koje treba izvršiti kao pripremu za naredni ciklus hemoterapije. Odabrani lekar pored uputa za stacionarno lečenje (sa rokom važenja sve vreme dok se osiguranom licu pruža zdravstvena usluga hemoterapije) treba da izda i uput za ambulantno-specijalistički pregled (sa rokom važenja 6 meseci od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi). Uz svaki od ovih uputa odabrani lekar treba da izda i Potvrdu o potrebi putovanja u cilju ostvarivanja zdravstvene zaštite na osnovu koje osigurano lice ostvaruje naknadu troškova prevoza za dane kada putuje zbog primene hemoterapije, kao i za dane kada putuje zbog kontrole krvne slike.

pravni savetnik društva za borbu protiv raka Sombor
Jagoda Drljača