Nalor

KORACI KRETANJA KROZ PROCES LEČENJA MALIGNE BOLESTI

Lečenje onkoloških pacijenta se sprovodi TIMSKI kroz KONZILIJARNE odluke poštujući svetski priznate onkološke preporuke u zakonskim okvirima koje su odobrile odgovorne institucije u našoj zemlji /onkološki stručnjaci kroz komisije Ministarstva zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje/. Program lečenja se procenjuje za svakog pacijenta posebno, INDIVIDUALNO, i ono zavisi od postavljene dijagnoze, patohistološkog nalaza, stadijuma bolesti.

Medjutim i najbolja zdravstvena zaštita, ako se sprovodi samo deklarativno, odnosno, ako pacijent nailazi na razne prepreke u ostvarivanju prava na dobre zdravstvenu zaštitu, ne može se govoriti o kvalitetnom lečenju obolelog od raka. Prepreke mogu nastati zbog loše koordinacije /administrativne prepreke, onemogućen prevoz na lečenje, pacijent nema pratnju, i slično/, zatim neadekvatna komunikacija izmedju pacijenta i stručnjaka, kao i neadekvatna komunikacija i saradnja izmedju primarnog, sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite. Često pacijenti ne znaju za svoja prava u vezi lečenja, medjutim ni stručnjaci koji su dužni da lečene upoznaju sa njihovim pravima to ne čine.

Očekuje se da će uspostavljanjem elektronskih kartona bolesnika biti olakšana komunikacija izmedju sva tri nivoa zdravstvene zaštite kao i sa Fondom za zdravstveno osiguranje. To praktično znači da će se elektronskim putem zakazivati pregledi i obezbedjivati potrebni uputi. Tada će i našem pacijentu obolelom od raka biti lakše da ostvari pravo na lečenje bez višestrukih odlazaka za dobijanje uputa, zakazivanje pregleda i overe dokumenata. Danas pacijent koji živi u nekom udaljenom selu, često odustaje od lečenja zbog brojnih prepreka i velikih troškova koje one donose, a koje se pacijentu ne nadoknadjuju. Svi ovi razlozi pokazuju potrebu za povezivanjem zdravstevnog sa socijalnim sektorom, odnosno unapredjenje kretanja kroz lečenje uz pomoć koordinatora.

Koordinator kroz proces lečenja onkološkog pacijenta / navigator/ je osoba koja je u stalnom kontaktu sa pacijentom , lično ili preko telefona, preko maila, koji organizuje potrebne preglede, brine o odlascima na preglede/prevoz, pratnja/ i samoj realizaciji pregleda čak i kod osoba bez zdravstvenog osiguranja. Takodje koordinator poziva i opominje na redovne periodične kontrole nakon aktivnog lečenja/ u prve dve godine na svaka tri meseca, potom do pete godine na šest meseci, zatim godišnje kontrole doživotno/. Koordinator je neizostavni deo tima u lečenju onkološkog pacijenta, radnik je zdravstvenog profila, najčešće medicinska sestra ili socijalni radnik koji svojom dobrom komunikacijom i holističkim pristupom omogućava lakšu adaptaciju na život sa bolesti kako samom pacijentu, tako i porodici pacijenata.

Dok se u našoj sredini ne budu primenjivale sve prednosti elektonske komunikacije u zdravstvenoj administraciji, i dok ne budemo imali koordinatora kroz proces lečenja, nadamo se da će naš portal www.biramozivot.rs bar malo pomoći lečenima, i podstaći odgovorne da doprinesu unapredjenju kvaliteta života osoba sa malignom bolseti u Srbiji.