Nalor

KORACI KRETANJA KROZ DIJAGNOSTIKU I LEČENJE PACIJENTKINJA OBOLELIH OD RAKA DOJKE U BEOGRADU

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je zdravstvena ustanova kojoj se obraćaju pacijentkinje sa sumnjom ili postavljanom dijagnozom raka dojke u Beogradu. Ujedno Institut je zdravstvena ustanova i za pacijentkinje iz drugih gradova Srbije u kojima se ne mogu sprovesti sve potrebne dijagnostičke pretrage i/ili hirurška intervencija.

Adresa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije je Pastrova 14. Kontakt: Telefoni: (011) 2067 - 100, (011) 2685 - 300; e-mail adresa: iors@ncrc.ac.rs)

Pregledi (I i II nivo)

Pri prvom dolasku u Institut (prvi nivo pregleda), pacijentkinja se upućuje sa šaltera informacija na šalter prvog nivoa (I sparat zgrade Instituta). Na šalteru prvog nivoa pregleda se dokumentacija, otvara obračunski list (na kome se prilikom pregleda evidentiraju sve izvršene usluge) i podaci se unose u bazu informacionog sistema. Dokumenti koji su potrebni za prvi pregled su: overena zdravstvena knjižica, lična karta i uput lekara nadležnog doma zdravlja. Za pacijentkinje koje nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije. Uput iz doma zdravlja zadržava se u Institutu, a pacijentkinja dobija potvrdu koja zamenjuje uput u narednih 6 meseci, za eventualne naknadne specijalističke preglede u Institutu.

Takođe treba znati da pacijentkinje, koje imaju pravo, prilože potvrdu o oslobađanju od participacije što se odnosi na sve faze u procesu lečenja.

Prvi pergled dojke se zakazuje telefonom na broj (011) 2067-147 i može se obaviti svakog radnog dana, pre podne od 8h do 11h, u ambulanti br. 1 na prvom spratu Instituta.

Kontrolni pregled (drugi nivo pregleda) zakazuje lekar u ambulanti po završenom prethodnom pregledu ili prilikom otpusta pacijenta sa stacionarnog lečenja.Ukoliko kontrolni pregled ne bude zakazan u ambulanti, pregled se može zakazati na šalteru Informacija u prizemlju ili putem telefona (011) 2067-147.

Dijagnostika

Koraci posle hirurške intervencije

Kada završi bolničko lečenje pacijentkinja se javlja izabranom lekaru opste medicine, sa otpusnom listom, u nadležnom domu zdravlja, gde joj se prepiše terapija i dobije potrebne upute.

Sa izveštajem Onkološkog konzilijuma i pozivom za dalju terapiju pacijentkinja se javlja izabranom lekaru opste medicine i dobija odgovarajuće upute: za bolničko lečenje; za dnevnu bolnicu, za radiološku terapiju ili terapiju bola.

Domovi zdravlja u Beogradu njih (17) nalaze se u okviru 17 beogradskih gradskih i prigradskih opština, a kontakti se mogu pronaći telefonom na broj: 11811 ili na web stranici www.beograd.rs.

Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije formiraju se i liste zakazivanja i hospitalizacije (boliničkog lečenja) pacijentkinja koje se obaveštavaju direktno ili se mogu naći na web portalu Instituta čija je adresa: www.ncrc.ac.rs.

Pacijentkinja se može obratiti i ambulanti za bol Kliničkog centra Srbije na telefon: (011) 3663 060 i zakazati pregled.

Pacijentkinja, takođe, može da dobije informaciju o pitanjima koja je interesuju u vezi sa bolešću, lečenjem, različitim vidovima podrške i Udruženjima koja postoje u Republici Srbiji, preko ovog portala biramozivot.rs.