Nalor

Procedura za dijagnostiku raka dojke

Klinički pregled lekara medicine rada, opšte medicine ili ginekologa.

Uput za ambulantu za dojku (hirurgu, hirurgu onkologu) ili uput za onkologiju ( za prvi pregled) ( medikalnom onkologu).

NEOPHODNA JE UPUTNA DIJAGNOZA! - zbog trijaže pacijentkinja i zakazivanja pregleda po prioritetu.

Potrebno je da se naglasi, da li se radi o promeni sumnjivoj na rak dojke.

Pacijent kome je kome je postavljna sumnja da se radi o raku dojke potrebno je da uradi sledeće analize:

Sa svim traženim nalazima pacijent se izvodi na KONZILIJUM ZA DOJKU, gde se donosi odluka o daljem lečenju.

Sa KONZILIJARNOM ODLUKOM pacijent se ponovo vraća u HIRURŠKU AMBULANTU gde se upisuje u listu čekanja za operativni zahvat i gde mu se daju dalje instrukcije oko prijema na hirurško odeljenje.

Posle operacije pacijent se javlja u hiruršku ambulantu gde dobija patohistološke (PH) nalaze i upućuje se u onkologiju radi dobijanja uputa za imunohistohemijsku (IHH) analizu steroidnih receptora. Ovom metodom analizira se status receptora za Estrogen ER, Progesteron PR, zatim status HER2 antigen receptora i Ki 67- faktor proliferativnosti tumora. Ovi podaci su nam neophodni za odredjivanje lečenja raka dojke i predstavljaju obavezan minimum analiza malignog tumora dojke.

Sa nalazima PH analize i nalazima IHH analize pacijent se ponovo prikazuje KONZILIJUMU ZA DOJKU koji donosi odluku o daljem načinu lečenja pacijenta.